Đóng

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  • Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH: Ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm nghặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ lao động- Thương binh và Xã hội.
  • Luật 84/2015/QH13:  Luật an toàn vệ sinh lao động.
  • Nghị định 44/2016/NĐ-CP:  Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
  • Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH: Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
  • Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH: Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  • Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH: Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.