Đóng
nen-tin-tuc-1

Nghị định 44/2016 quy định chi tiết về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Bộ LĐ-TBXH đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

nen-tin-tuc-1

Dự thảo về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động gồm IV Chương, 18 Điều. Trong đó xác định phạm vi điều chỉnh một số biện pháp quản lý, triển khai hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; hình thức, nội dung, chương trình và việc tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm định.

Thông tư cũng hướng dẫn về hình thức huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Nội dung, chương trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Lập kế hoạch và lựa chọn đơn vị tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Hội đồng sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Tổ chấm sát hạch huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Sát hạch nghiệp vụ kiểm định kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Công nhận kết quả sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Trách nhiệm của đơn vị thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Một số biện pháp quản lý, triển khai hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Công bố thông tin về các Tổ chức đủ điều kiện hoạt động kiểm định an toàn lao động; Cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và cấp, cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ LĐ-TB&XH qua mạng điện tử.

13/02/2017

Tin tức Related