Đóng

Chính sách sức khỏe, an toàn và môi trường

Chính sách sức khỏe, an toàn và môi trường

Những tiêu chuẩn khắc khe về Sức khoẻ, An toàn và Môi trường là một phần thiết yếu trong tiến trình phát triển Công nghiệp, nó mang đến những lợi nhuận cao nếu tuân thủ nó. Do đó, công ty VTSC cam kết liên tục cải thiện môi trường làm việc và luôn tuân theo những nguyên tắc sau:

1. Cung cấp những hoạt động An toàn và đảm bảo Sức khỏe 

Công ty VTSC sẽ phấn đấu tạo ra môi trường làm việc không xảy tại nạn và mỗi nhân viên, nhà thầu và cộng đồng xung quanh không bị đặt vào tình trạng rủi ro về sức khoẻ. Nhân viên, nhà thầu sẽ được đào tạo tại nơi làm việc về sức khoẻ và an toàn và khuyến khích mọi người tuân theo cuộc sống lành mạnh.

2. Tiếp tục cải thiện chính sách môi trường của Công ty

Công ty VTSC sẽ bảo vệ môi trường bằng những hành động giảm thiểu tối đa những tác động của công việc đến môi trường. Công ty sẽ phấn đấu cải thiện môi trường làm việc bằng những kế hoạch xuyên suốt, hiệu quả, thực hiện đầy đủ, giảm thiểu chất thải đến mức tối đa, quản lý chặt chẽ chất thải và bảo tồn năng lượng.

3. Quan tâm đến Đồng nghiệp và Cộng đồng

Công ty VTSC mở rộng quan hệ với tất cả mọi người, sống và làm việc ở những khu vực lân cận và đảm bảo rằng họ hiểu các hoạt động của Công ty cũng như Công ty hiểu các hoạt động liên quan đến họ. Công ty VTSC sẽ tham gia các hoạt động của Chính phủ và Cộng đồng, cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến Sức khoẻ, An toàn và Môi trường thông qua kế hoạch hoạt động và phát triển của công ty.

Công ty VTSC đảm bảo rằng những chương trình và kế hoạch nội bộ phải được tiến hành đầy đủ để hổ trợ cho chính sách Sức khoẻ, An toàn và Môi trường này. Việc thực hiện chính sách Sức khoẻ, An toàn và Môi trường sẽ được giám sát đều đặn và báo cáo lên Ban giám đốc của Công ty.

Bảo vệ Sức khỏe, An toàn và Môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn thể nhân viên Công ty VTSC.